Statuten VZW WeAreSofie

De ondergetekenden

Antonissen Jasper, Genitsstraat 62, 3670 Oudsbergen, 19 april 1994, Meeuwen-Gruitrode (België)
Voncken Jean Pierre , Daalbroekstraat 19, 3630 Maasmechelen, 23 januari 1958, Maasmechelen (België)
Milata Urszula, Daalbroekstraat 19, 3630 Maasmechelen, 18 oktober 1978, Ryn (Polen)

HOOFDSTUK I. Benaming, zetel, doel

ARTIKEL 1: Naam

De vereniging draagt de naam “VZW WeAreSofie”.

ARTIKEL 2: Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Daalbroekstraat 19, 3630 Maasmechelen, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen-Limburg. De zetel kan binnen het gerechtelijk arrondissement gewijzigd worden bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur.

ARTIKEL 3: Doel
- Mensen van alle sociale klasse helpen, bijstaan, informeren en de ruimte bieden om tot rust te komen.
- Financiële ondersteuning bieden voor medische zaken die omwille van onbepaalde reden niet alleen gedragen kan worden.
- Logistieke ondersteuning in de zin van mensen zo goed als mogelijk te helpen bij taken die ze niet meer alleen kunnen uitvoeren.
- Organiseren van info dagen, benefieten, lezingen, getuigenissen etc.
- Daarnaast kan de VZW alle activiteiten ontplooien die bijdragen tot de verwezenlijking van deze doelstellingen, met inbegrip van winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de niet-winstgevende doelstellingen.
- Een patiëntenvereniging waar patiënten, familie en zorgverleners terecht kunnen voor informatie en activiteiten.

- Het gegeven van medicinale cannabis openbaar maken en als drukkingsgroep wegen op de politieke besluitvormingen.
Daarnaast kan de VZW alle activiteiten ontplooien die bijdragen tot de verwezenlijking van deze doelstellingen met inbegrip van winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de niet-winstgevende doelstellingen.


ARTIKEL 4: DUUR
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

 

HOOFDSTUK II. Leden


ARTIKEL 5: DE WERKENDE LEDEN.
De vereniging bestaat uit werkende leden en toegetreden leden.
De vereniging telt minimaal 3 leden. Alle werkende leden maken deel uit van de algemene vergadering. In deze statuten worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, de werkende leden bedoeld, waar ‘lid’, ‘leden’ of ‘lidmaatschap’ vermeld staat.

Het is aan de algemene vergadering om te beslissen over het aanvaarden van nieuwe leden met een gewone meerderheid. Het binnenhuisreglement concretiseert de voorwaarden van dit engagement en de wijze van kandidaatstelling. Het aanvaarden van nieuwe leden is steeds het eerste punt op de agenda van de algemene vergadering en de aanvaarde leden hebben meteen na hun aanvaarding stemrecht bij alle volgende agendapunten.

De oprichters van de vereniging zijn de eerste leden.


ARTIKEL 6: LIDGELD
Het bedrag van de jaarlijkse bijdragen van de leden wordt bepaald door de raad van bestuur. Werkende leden betalen een bijdrage van 50 euro per jaar. De toegetreden leden betalen een bijdrage van 10 euro per jaar.

ARTIKEL 7: BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP.
Aan een werkend lidmaatschap komt een einde:
A) Wanneer het lid zijn ontslag aanbiedt, dient dit schriftelijk te gebeuren bij de voorzitter;

  1. B) Wanneer de algemene vergadering met twee derde meerderheid van de aanwezige leden besluit het lid uit te sluiten;
    C) In geval van rechtsonbekwaamheid;
    D) Bij overlijden.

    ARTIKEL 8: DE TOEGETREDEN LEDEN
    Alle leden van de VZW, die geen werkend lid zijn, hebben de hoedanigheid van toegetreden lid. Zij maken geen deel uit van de algemene vergadering. Hun rechten en plichten worden vastgesteld door het binnenhuisreglement.


Hoofdstuk III: De algemene vergadering


ARTIKEL 9: BEVOEGDHEDEN
De algemene vergadering heeft de bevoegdheden opgesomd in artikel 4 van de vzw-wet:
• de wijziging van de statuten;
• de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
• de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
• de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
• de ontbinding van de vereniging;
• de uitsluiting van een werkend lid;
• de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;

ARTIKEL 10: BIJEENKOMST
Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens wanneer de raad van bestuur dit noodzakelijk acht of wanneer tenminste één vijfde van de leden van de algemene vergadering er om vraagt.

De algemene vergadering komt minstens één maal per jaar samen, op uitnodiging van de voorzitter of de plaatsvervanger. Deze algemene vergadering komt  samen op de derde vrijdag van de maand september..

ARTIKEL 11: BIJEENROEPING
De bijeenroeping gebeurt tenminste 8 dagen voor de dag van de vergadering en wordt elektronisch verstuurd, tenzij het lid uitdrukkelijk vraagt dit per post te ontvangen. Deze uitnodiging bevat de datum, plaats en agenda van de vergadering. De uitnodiging voor de algemene vergadering komt (bijvoorbeeld) bij gewone brief of e-mail. Deze vermeldt datum, plaats en agenda van de algemene vergadering. Bijkomend kan de uitnodiging in de ontmoetingsruimte opgehangen worden.

Elk voorstel dat ondertekend is door 1/20e van de leden wordt op de agenda geplaatst.
De algemene vergadering kan beraadslagen over punten die niet op de agenda staan, wanneer 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden hiermee akkoord gaan. Volgende punten moeten echter steeds op de agenda vermeld staan:
• De wijzigingen van de statuten;
• De uitsluiting van een lid;
• Het ontslag van een bestuurder;
• De ontbinding van de vereniging.

Naast de leden krijgen ook alle kandidaat leden een uitnodiging voor de algemene vergadering.

ARTIKEL 12: VOORZITTERSCHAP
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en bij verhindering van de voorzitter, door de langst aangeslote bestuurder.

ARTIKEL 13: VOLMACHTEN
Elk lid dat niet aanwezig kan zijn op de algemene vergadering, kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid. Hierbij geldt dat een aanwezig lid slechts één afwezig lid kan vertegenwoordigen. De modaliteiten voor het verlenen van een volmacht worden geregeld in het binnenhuisreglement.

ARTIKEL 14: STEMMING
De algemene vergadering is geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij de vzw-wet of de statuten dit uitdrukkelijk anders vereisen. Zo kan:
• Een wijziging van de statuten enkel goedgekeurd worden wanneer twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is en twee derde van deze aanwezige of vertegenwoordigde leden hiermee akkoord gaat. Wordt dit aantal niet behaald, dan kan een tweede vergadering geldig besluiten tot wijziging van de statuten ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden, wanneer twee derde van de aanwezige en vertegenwoordigde leden hiermee akkoord gaat. Deze vergadering kan niet plaats vinden binnen de eerste vijftien dagen volgend op de eerste algemene vergadering;
• Enkel beslist worden tot uitsluiting van een lid, wanneer twee derde van de aanwezige en vertegenwoordigde leden hiermee akkoord gaat;
• Het doel van de vereniging enkel gewijzigd worden wanneer twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is en vier vijfde van deze aanwezige of vertegenwoordigde leden hiermee akkoord gaat;

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Voor de berekening van de gewone en bijzondere meerderheden, hierboven vermeld, worden onthoudingen en ongeldige stemmen mee in rekening genomen.

ARTIKEL 15: AANWEZIGHEID VAN DERDEN.
Toegetreden leden mogen als waarnemer de algemene vergadering bijwonen en mogen zich tot de vergadering richten mits toestemming van de voorzitter. Externen kunnen als waarnemer door de raad van bestuur worden uitgenodigd op de algemene vergadering als dit in het belang van de vzw is.

ARTIKEL 16: NOTULEN
De besluiten van de algemene vergadering worden opgenomen in notulen die worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Deze notulen zijn ter inzage op de maatschappelijke zetel van de vereniging beschikbaar. De bekendmaking van de besluiten wordt vastgesteld in het binnenhuisreglement. Een uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering kan door de raad van bestuur worden verstrekt aan elke derde die aantoont dat hij er belang bij heeft.

HOOFDSTUK IV: De raad van bestuur


ARTIKEL 17: MANDAAT
De raad van bestuur heeft alle bevoegdheden die niet wettelijk of statutair aan een ander orgaan van de vereniging zijn toegewezen. Hij kan bepaalde van deze bevoegdheden delegeren.
De raad van bestuur is onder meer bevoegd voor het inrichten van werkgroepen en adviesraden, het opstellen en wijzigen van het binnenhuisreglement, het aannemen van giften, het vaststellen van de jaarlijkse bijdrage van de toegetreden leden, het aangaan van hypothecaire leningen, het uitgeven van obligaties en het instellen van rechtsvorderingen.

De bestuurders kunnen niet zonder toestemming van de algemene vergadering beslissingen nemen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen van de vzw en/of de vestiging van een hypotheek.

ARTIKEL 18: SAMENSTELLING
De raad van bestuur bestaat uit minimaal 3 leden. Er zal hierbij steeds minimaal één bestuurder minder zijn dan het aantal leden.

ARTIKEL 19: FUNCTIES
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of als deze afwezig is de ondervoorzitter. Bij verhindering van de voorzitter en ondervoorzitter wordt de functie waargenomen door de oudst aanwezige bestuurder.

ARTIKEL 20: BEËINDIGING VAN HET MANDAAT
Het mandaat van bestuurder eindigt:
• Wanneer de bestuurder ontslag indient, dit dient schriftelijk te gebeuren bij de voorzitter en het ontslag zal nadien bekrachtigd moeten worden door de eerstvolgende algemene vergadering;
• Wanneer een bestuurder ontslagen wordt door de algemene vergadering, die hierover beslist met een gewone meerderheid;
• Bij het verstrijken van de termijn;
• Bij rechtsonbekwaamheid.
• Bij overlijden.
Wanneer door vrijwillig ontslag, verstrijken van de termijn of ontslag door de algemene vergadering het aantal bestuurders zakt onder het wettelijke of statutaire minimum, blijft de bestuurder in functie, tot in zijn vervanging is voorzien.

ARTIKEL 21: BIJEENROEPING
De bijeenroeping gebeurt tenminste 8 dagen voor de dag van de vergadering en wordt elektronisch verstuurd, tenzij het lid uitdrukkelijk vraagt dit per post te ontvangen. Deze uitnodiging bevat de datum, plaats en agenda van de vergadering.


ARTIKEL 22: BERAADSLAGING
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen wanneer ten minste de helft van de bestuurders aanwezig is. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Onthoudingen worden niet meegeteld in het berekenen van het resultaat.

ARTIKEL 23: NOTULEN
De besluiten van de raad van bestuur worden opgenomen in notulen die worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Deze notulen zijn voor de leden ter inzage op de maatschappelijke zetel van de vereniging beschikbaar.

ARTIKEL 24: VERTEGENWOORDIGING
Bij gerechtelijke handelingen wordt de vereniging vertegenwoordigd door een door de raad van bestuur aangeduide bestuurder. Bij buitengerechtelijke handelingen is de vereniging geldig vertegenwoordigd door de handtekening van de voorzitter of van een andere bestuurder of van een gevolmachtigde die niet tot de raad van bestuur hoeft te behoren.

HOOFDSTUK V: Ontbinding


ARTIKEL 25: BESTEMMING VAN HET ACTIEF
Ingeval van ontbinding wordt het netto overblijvend actief overgemaakt aan een door de algemene vergadering aangeduide vereniging, die een gelijkaardig doel nastreeft.

ARTIKEL 26: AANDUIDING VAN VEREFFENAARS
Bij vrijwillige ontbinding duidt de algemene vergadering een of twee vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheden.

HOOFDSTUK VI: Diverse bepalingen

ARTIKEL 27: BOEKJAAR
Elk jaar legt de raad van bestuur de jaarrekening en begroting ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering, die hiermee ontlasting verleent aan de bestuurders. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van hetzelfde jaar. In afwijking hiervan begint het eerste boekjaar op datum van de ondertekening van deze overeenkomst om te eindigen op 31 december.

ARTIKEL 28: SLOTBEPALING
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, de wet van 16 januari 2003 en eventueel volgende wijzigingen vzw-wet

Op dezelfde vergadering van 13 januari 2019 werd besloten om de volgende personen te benoemen als de eerste bestuurders van VZW Sofie:

De voorzitter :

Antonissen Jasper, Genitsstraat 62, 3670 Oudsbergen, 19 april 1994, Meeuwen-Gruitrode (België)

De secretaris :

  Voncken Jean Pierre , Daalbroekstraat 19, 3630 Maasmechelen, 23 januari 1958, Maasmechelen (België)

 

De penningmeester :
Milata Urszula, Daalbroekstraat 19, 3630 Maasmechelen, 18 oktober 1978, Ryn (Polen)